Zdravje in ugodno počutje delavcev je pomemben dejavnik, ki veča storilnost delavcev in posledično produktivnost podjetja. Zato bi moral biti cilj vsakega delodajalca, da zagotovi zaposlenim varne in zdravju neškodljive delovne razmere. Za dosego omenjenega cilja je potrebno strmeti k nenehnemu preprečevanju, oziroma zmanjševanju tveganj na čim manjšo možno raven. To pa se lahko doseže samo tako, da se tveganje na posameznem delovnem mestu oceni in se na podlagi te ocene skrbno in učinkovito izvajajo ukrepi, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Z odkrivanjem vzrokov ter sprejetjem ustreznih ukrepov se zagotovi ustreza raven varnosti na delovnih mestih. V podjetju je izjava o varnosti z oceno tveganja bistveni del politike kakovosti in vodenja podjetja. Ocena tveganja je tako v pomoč menedžmentu, kot tudi delavcem podjetja.

Ocenjevanje tveganja se mora popraviti, oziroma dopolniti vsakokrat, ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni, oziroma ustrezni, ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo in ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocene tveganja. Najpogostejši vzrok dopolnitve ocene tveganja je uvajanje novih tehnoloških postopkov, nove delovne opreme, spremembe glede organizacije dela, ugotovljene nove nevarnosti, neustrezni varnostni ukrepi, ipd. Zato lahko trdimo, da je ocena tveganja trajen proces za večanje ravni varnosti in zdravja pri delu.

Z izjavo o varnosti se delodajalec zavezuje, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganj pri delu, obveščanja in usposabljanja, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti, ter zagotavljanja ustreznih materialnih sredstev v ta namen.


  • Izjavo o varnosti z oceno tveganja izdelamo v 3 delovnih dneh za manjša podjetja, do 5 delovnih mest
  • Izdelava revizije izjave o varnosti z oceno tveganja
  izjava o varnosti z oceno tveganja