Izvajanje odgovornega vodje del in odgovornega vodje gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekteIzvajalec, ki prevzame celotno gradnjo, mora imenovati odgovornega vodjo del, izvajalec, ki prevzame le določena dela, pa mora imenovati odgovornega vodjo takšnih posameznih del. Če pri gradnji nastopa samo en odgovorni vodja del, v zvezi s to gradnjo nastopa tudi kot odgovorni vodja gradbišča. Odgovorni vodja del oziroma odgovorni vodja posameznih del mora o vodenju gradnje oziroma posameznih del voditi ustrezno evidenco z vsakodnevnimi vpisi v dnevniku o izvajanju del. Izvajanje odgovornega nadzornika za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte


Naloge nadzornika so naslednje:


  • obvešča naročnika in po potrebi gradbenega inšpektorja v primeru nepravilnosti pri gradnji,
  • nadzoruje kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, instalacij, tehnoloških naprav in opreme,
  • skrbi, da poteka gradnja objektov v skladu s projekti in gradbenimi predpisi,
  • v gradbeni dnevnik vpisuje ugotovitve in navodila, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji,
  • nadzoruje, če so vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, vnesene v projekt za izvedbo in projekt izvedenih del, ki ga je potrebno izdelati pred izdajo uporabnega dovoljenja.
  • nadzoruje uporabljene postopke pri gradnji,


Nadzor pri gradnji objektov lahko opravlja oseba, ki:

 

  • pri gradnji manj zahtevnih, enostavnih in nezahtevnih objektov izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del po ZGO za manj zahtevne, enostavne in nezahtevne objekte,
  • ni dobavitelj gradbenih proizvodov, naprav in opreme na gradbišču.
  • pri gradnji zahtevnih objektov izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del po ZGO za zahtevne objekte,
  • ni izvajalec del na gradbišču,